Návštěvní řád

Návštěvní řád – WERK ARENA Třinec

1. Vstupem do budovy na ulici Frýdecké 850 (dále jen „WERK ARENA“), jejímž nájemcem a provozovatelem je společnost HC Oceláři Třinec, a.s., IČ:25841599 (dále jen „HCO“), na základě zakoupené vstupenky vstupující osoba (dále jen „návštěvník“) akceptuje a zavazuje se dodržovat následující provozní řád WERK ARENY:

2. Návštěvník je povinen dodržovat pokyny HCO, zejména jejích pořadatelů a pořádkové služby. HCO je oprávněna v případě neuposlechnutí pokynů návštěvníka z WERK ARENY bez práva na vrácení vstupného vykázat.

3. Vstup a pobyt ve WERK ARENĚ je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek a dalších podzákonných norem a interních předpisů WERK ARENY, především Provozního řádu a Návštěvního řádu. Tyto dokumenty jsou k dispozici ve všech pokladnách a na recepci WERK ARENY, a dále na webové adrese www.hcocelari.cz.
4. Na požádání pořadatele je návštěvník povinen se prokázat platnou vstupenkou. Vstupenka opravňuje návštěvníky sledovat dění na ploše pouze v sektoru, pro který je vstupenka určena.

5. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno; dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání Akce nebo bude z místa konání Akce vyveden a zakládá to, v případě tištěné vstupenky, důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

6. HCO si vyhrazuje právo provádět při vstupu do WERK ARENY bezpečnostní prohlídky. V odůvodněných případech je HCO oprávněna tyto prohlídky provádět i uvnitř WERK ARENY. Návštěvník je povinen tyto prohlídky strpět. V případě odmítnutí je HCO oprávněna návštěvníka z WERK ARENY bez práva na vrácení vstupného vykázat.

7. Je zakázáno vnášet do WERK ARENY plastové a skleněné lahve, plechovky, alkohol (v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb.), jiné toxické látky a jakékoliv nebezpečné předměty (např. pyrotechniku, tyče, zbraně apod.). Nebezpečnost předmětu je oprávněna posoudit HCO. V prostoru WERK ARENY je zakázáno kouřit (vztahuje se i na elektronické cigarety).

8. Do prostoru hlediště je zakázáno vnášet jakékoliv pokrmy a pochutiny (zákaz se nevztahuje na nápoje).

9. Do prostoru WERK ARENY je zakázán vstup s kočárky, jízdními koly, zvířaty, na kolečkových bruslích.

10. Účast ve rvačce, napadení pořadatele či jiného návštěvníka, rasově motivované skandování, maskování či zakrývání vlastní identity, vhazování jakýchkoliv předmětů na ledovou plochu či do jiných prostorů WERK ARENY a jiné chování v rozporu s právními předpisy nebo zásadami slušného chování je důvodem k okamžitému vykázání návštěvníka z WERK ARENY bez práva na vrácení vstupného. HCO je oprávněna v takovém případě rovněž požadovat plnou náhradu veškeré vzniklé škody včetně ušlého zisku (v důsledku udělení pokuty, přeložení zápasu atd.)

11. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR.

12. Návštěvník svým vstupem do WERK ARENY uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti ve WERK ARENĚ prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení HCO, a to bez jakéhokoliv nároku návštěvníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Návštěvník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu vysílány vnitřní projekcí v WERK ARENY.

13. Návštěvník bere na vědomí, že celý objekt i s přilehlými plochami je monitorován průmyslovými kamerami se záznamem a vstupem do WERK ARENY, resp. na území okolo WERK ARENY vyslovuje souhlas s tímto monitorováním a záznamem.

14. Návštěvník bere na vědomí, že WERK ARENA, včetně hlediště, byla řádně zkolaudovaná pro provozování sportovních utkání. Návštěvník akceptuje, že se sportovních utkání v WERK ARENĚ účastní na své vlastní nebezpečí. Jakékoliv nároky za zranění návštěvníka předměty pocházejícími z ledové plochy jsou vyloučeny, ledaže se jedná o úmyslné napadení návštěvníka.

15. HCO si vyhrazuje právo nevpustit do WERK ARENY návštěvníky, kteří jsou pod vlivem alkoholu či omamných nebo psychotropních látek a dále vyvést z prostorů WERK ARENY bez nároku na vrácení vstupného takové návštěvníky, kteří se pod vliv alkoholu či omamných nebo psychotropních látek dostanou v prostorách WERK ARENY. HCO si dále vyhrazuje právo nevpustit do WERK ARENY takové návštěvníky, u kterých vznikne důvodné podezření, že se v prostorech WERK ARENY dopustí některého z jednání popsaných v bodě 10. tohoto provozního řádu, jiné výtržnosti, či jiného obdobného závažného jednání proti jiným návštěvníkům či veřejnému pořádku nebo jiného jednání v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy.

16. Ve WERK ARENĚ je zakázáno fotografování a filmování. Součástí sportovních utkání není vnitřní projekce ve WERK ARENĚ, která má doprovodný charakter. HCO si vyhrazuje právo tuto vnitřní projekci neuskutečnit. Zákaz se nevztahuje na hokejová utkání.

17. V případě evakuace je návštěvník povinen dodržovat evakuační řád a řídit se pokyny HCO.

18. Návštěvník je povinen odkládat věci pouze na vyhrazených místech. HCO neodpovídá za ztrátu věcí či peněz mimo místa vyhrazená k odkládání či úschově věcí.

19. Návštěvník je povinen ohlásit HCO okamžitě veškeré ztráty či odcizení svého majetku a veškerá utrpěná zranění.

Tento návštěvní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2017

Ing. Dušan Adamčík, ARENA manager