Provozní řád

Provozní řád – WERK ARENA Třinec

Vstupem do budovy na Frýdecké 850 (dále jen „WERK ARENA“), jejímž nájemcem a provozovatelem je společnost HC Oceláři Třinec, a.s., IČ:25841599 (dále jen „HCO“), na základě zakoupené vstupenky vstupující osoba (dále jen „návštěvník“) akceptuje a zavazuje se dodržovat následující provozní řád Werk Arény:

PROVOZNÍ ŘÁD – WERK ARENA TŘINEC
O objektu

WERK ARENA, na Frýdecké ulici, slouží primárně hokeji. Halový prostor je však navržen tak, aby zde mohly probíhat i jiné sportovní aktivity (halové sporty) a různorodé kulturní a společenské akce (koncerty, výstavy, veletrhy, kongresy apod.).

Na ploše čtyř hektarů se nachází, kromě standardní ledové plochy, hlediště s kapacitou 5 200 diváků, moderní zázemí pro sportovce, nezbytné prostory pro divácký servis (bufety, sociální zařízení), obchody, kanceláře, VIP prostory a klubovou restauraci s výhledem na ledovou plochu, zázemí pro média, související provozní a technické zázemí apod. Nedílnou součástí projektu je vybudování příjezdové komunikace a parkovišť s kapacitou 580 stání. Odpovídající komfort zde nalezenou kromě sportovců také diváci, včetně rodin s dětmi.

Pro imobilní návštěvníky je k dispozici bezbariérový vstup, sociální zařízení a plocha v hledišti.

Provozovatelem WERK ARENY je akciová společnost HC Oceláři Třinec.

Prostorové uspořádání objektu

WERK ARENA je podle druhu vykonávané činnosti a podle práva vstupu osob rozdělena prostorově na prostory veřejné a neveřejné, přičemž oprávnění a kontrola vstupu do těchto prostor je regulována výhradně platnou vstupenkou, nebo platnou osobní kartou či akreditací vystavenou provozovatelem.

Podmínka vstupu a pohybu návštěvníka v prostorách WERK ARENY je držení platné vstupenky, přičemž vstup i pobyt návštěvníka je striktně regulován dle typu vstupenky v držení daného návštěvníka. Ostatní osoby vstupující do WERKARENY musí mít platnou osobní kartu či akreditaci vystavenou či schválenou provozovatelem, a jejich pohyb v prostorách WERK ARENY je vždy podmíněn výkonem jejich povinností v daných prostorách (např. zaměstnanci provozovatele, zaměstnanci dodavatelů provozovatele).

Prostory WERK ARENY se dělí podle režimu omezení a kontroly přístupu návštěvníků do čtyř kategorií:

a) veřejné prostory přístupné všem návštěvníkům,
b) veřejné prostory přístupné návštěvníkům dle označení na vstupence,
c) neveřejné prostory přístupné vybraným návštěvníkům dle označení na vstupence,
d) neveřejné prostory bez přístupu návštěvníků.

Veřejné prostory přístupné všem návštěvníkům jsou prostory WERK ARENY vyhrazené pro pohyb návštěvníků bez ohledu na druh a kategorii jejich vstupenky. Jedná se zejména o vestibul vstupu, prostory na 1. NP, na kterém se nacházejí stánky rychlého občerstvení. Rozsah těchto veřejných prostor může být provozovatelem omezen dle typu konané akce (např. uzavřené prostory za podiem), dle stupně bezpečnostního rizika (např. nutnost oddělení fanoušků soupeřících týmů), atp., a to vždy ve prospěch soukromých prostor bez přístupu návštěvníků.

Veřejné prostory přístupné návštěvníkům dle označení na vstupence jsou vždy prostory hlediště na úrovni 2. NP (hlediště Skyboxového patra). Držiteli vstupenky je umožněn přístup pouze do té části prostor tak, aby mohl zaujmout své místo dle specifikace uvedené na jeho vstupence. Vedle příslušných částí hlediště patří do veřejných prostor přístupných návštěvníkům dle označení na vstupence i další veřejné prostory na 1. NP WERKARENY

Neveřejné prostory přístupné vybraným návštěvníkům dle označení na vstupence jsou prostory foyer 2. NP.
Neveřejné prostory bez přístupu návštěvníků jsou prostory WERKARENY určené k zajištění provozu haly a podpory organizace konání akcí ve WERK ARENĚ. Přístup do těchto prostor je umožněn pouze provozovateli, osobám provádějícím zásobování a dodávání služeb pro Pronajímatele nebo

Pořadatele akce, a to vždy na základě platné akreditace. Jedná se např. o prostory skladů a potravinářských přípraven (zde je navíc podmínkou držení zdravotního průkazu), šatny účinkujících, atp.

Vedle výše uvedeného se prostory WERK ARENY dále dělí dle jejich využití:
prostory přístupné návštěvníkům
prostory nájemní 
zázemí pro hráče a účinkující 
zázemí provozovatele objektu 
technologické prostory 

Vstup osob do objektu a pobyt osob v objektu

V prostorách 1. PP WERK ARENY je recepce, kde se nachází obsluha, která je schopná návštěvníkům podat informace při vstupu do objektu a v pohybu návštěvníků po prostorách WERK ARENY.
Vstup osob do objektu a pobyt osob v objektu v době konání akce
Akreditovaní návštěvníci – novináři

Vstup do objektu je akreditovaným návštěvníkům – novinářům – umožněn zpravidla 2 hodiny před začátkem akce. Změna tohoto režimu je možná na základě dohody pořadatele akce s provozovatelem. Konkrétní režim je stanoven na základě charakteru akce.

Účinkující, hráči a jejich doprovod

Pohyb účinkujících, hráčů a jejich doprovodu v objektu je umožněn na základě smlouvy pořadatele akce s Provozovatelem. Součástí takové smlouvy je také stanovení stupně bezpečnostního rizika, z toho vyplývající nastavení pozic pořadatelské služby. V případě, že pořadatel trvá na snížení počtu pozic pořadatelské služby, i kdy pro zajištění bezpečnosti celé akce jsou nutné, podepisuje prohlášení o převzetí odpovědnosti právní a finanční za případně způsobené škody na majetku, či zdraví všech zúčastněných.

Na každou akci pořádanou ve WERK ARENĚ je dále ve spolupráci provozovatele a pořadatele akce zpracován „Manuál akce“, který určuje stupeň bezpečnostního rizika, získané poznatky k připravované akci, nastavení pozic pořadatelské služby, jakož i další případné opatření k eliminaci nebezpečí narušení klidného průběhu připravované akce a dále (mimo další skutečnosti) režim vstupu a pohybu osob zúčastněných na zajištění akce.

Standardně je vstup do objektu účinkujícím, hráčům a jejich doprovodu umožněn v rozsahu podle uzavřené smlouvy.

Pracovníci zaměstnaní ve WERKARENĚ
Vstup do objektu je pracovníkům zaměstnaným ve WERKARENĚ umožněn nepřetržitě.

Další pohyb těchto osob v objektu je dán jejich pracovním zařazením a přístup do jednotlivých prostor je omezen vstupními kartami.

Zásobování, Dodavatelé

Vstup do objektu je pro účely zásobování a dodavatelům umožněn v určených hodinách.

Tento vstup má vlastní vrátnici, jejíž provoz je zajišťován bezpečnostní službou.

Diváci

Vstup do objektu je divákům umožněn zpravidla jednu až dvě hodiny před začátkem akce. Změna tohoto režimu je možná na základě dohody pořadatele akce s provozovatelem.

Diváci vstupují do WERK ARENY třemi vstupy:
na úrovni 1. NP od parkoviště pro osobní automobily
na úrovni 1. NP od DDM (Domova dětí a mládeže)
na úrovni 1. PP kolem recepce od OD Tesco
Vstup na VIP patro je umožněn majitelům klubových sedadel zvláštním vchodem na základě platné vstupenky.

Diváci v době konání akce vstupují do WERKARENY na základě platné vstupenky. 

Režim jednotlivých akcí je popsán v pokynech pořadatele.
Odchod osob z objektu
Diváci

Odchod diváků po ukončení akce je organizován v co nejkratší době a co nejkratší cestou.

Ostatní osoby
Ostatní osoby, tj. mimo diváků, odchází z objektu zpravidla po trasách shodných se vstupem.

Evakuace objektu

Evakuace objektu je stanovena „Požární poplachovou směrnicí a evakuační plánem“, který je součástí Krizových plánů. Evakuaci objektu řídí Krizový Management WERK ARENY, který postupuje v souladu s těmito plány.
V případě evakuace objektu jsou otevřeny všechny nouzové východy.

Základní pravidla pro vstup a pobyt osob v objektu

Vstupem do budovy na ulici Frýdecké 850 (dále jen „WERK ARENA“), jejímž nájemcem a provozovatelem je společnost HC Oceláři Třinec, a.s., IČ:25841599 (dále jen „HCO“), na základě zakoupené vstupenky vstupující osoba (dále jen „návštěvník“) akceptuje a zavazuje se dodržovat následující provozní řád WERK ARENY:

Návštěvník je povinen dodržovat pokyny HCO, zejména jejích pořadatelů a pořádkové služby. HCO je oprávněna v případě neuposlechnutí pokynů návštěvníka z WERK ARENY bez práva na vrácení vstupného vykázat.

Vstup a pobyt ve WERK ARENĚ je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek a dalších podzákonných norem a interních předpisů WERKARENY, především Provozního řádu a Návštěvního řádu. Tyto dokumenty jsou k dispozici ve všech pokladnách a na recepci WERKARENY, a dále na webové adrese www.hcocelari.cz.

Na požádání pořadatele je návštěvník povinen se prokázat platnou vstupenkou. Vstupenka opravňuje návštěvníky sledovat dění na ploše pouze v sektoru, pro který je vstupenka určena.
Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno; dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání Akce nebo bude z místa konání Akce vyveden a zakládá to, v případě tištěné vstupenky, důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

HCO si vyhrazuje právo provádět při vstupu do WERK ARENY bezpečnostní prohlídky. V odůvodněných případech je HCO oprávněna tyto prohlídky provádět i uvnitř WERK ARENY. Návštěvník je povinen tyto prohlídky strpět. V případě odmítnutí je HCO oprávněna návštěvníka z WERK ARENY bez práva na vrácení vstupného vykázat.

Je zakázáno vnášet do WERK ARENY plastové a skleněné lahve, plechovky, alkohol (v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb.), jiné toxické látky a jakékoliv nebezpečné předměty (např. pyrotechniku, tyče, zbraně apod.). Nebezpečnost předmětu je oprávněna posoudit HCO. V prostoru WERK ARENY je zakázáno kouřit (vztahuje se i na elektronické cigarety).

Do prostoru hlediště je zakázáno vnášet jakékoliv pokrmy a pochutiny (zákaz se nevztahuje na nápoje).

Do prostoru WERK ARENY je zakázán vstup s kočárky, jízdními koly, zvířaty, na kolečkových bruslích.

Účast ve rvačce, napadení pořadatele či jiného návštěvníka, rasově motivované skandování, maskování či zakrývání vlastní identity, vhazování jakýchkoliv předmětů na ledovou plochu či do jiných prostorů WERK ARENY a jiné chování v rozporu s právními předpisy nebo zásadami slušného chování je důvodem k okamžitému vykázání návštěvníka z WERK ARENY bez práva na vrácení vstupného. HCO je oprávněna v takovém případě rovněž požadovat plnou náhradu veškeré vzniklé škody včetně ušlého zisku (v důsledku udělení pokuty, přeložení zápasu atd.)

Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR.

Návštěvník svým vstupem do WERK ARENY uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti ve WERK ARENĚ prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení HCO, a to bez jakéhokoliv nároku návštěvníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Návštěvník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu vysílány vnitřní projekcí v WERK ARENY.

Návštěvník bere na vědomí, že celý objekt i s přilehlými plochami je monitorován průmyslovými kamerami se záznamem a vstupem do WERKARENY, resp. na území okolo WERKARENY vyslovuje souhlas s tímto monitorováním a záznamem.

Návštěvník bere na vědomí, že WERK ARENA, včetně hlediště, byla řádně zkolaudovaná pro provozování sportovních utkání. Návštěvník akceptuje, že se sportovních utkání v WERK ARENĚ účastní na své vlastní nebezpečí. Jakékoliv nároky za zranění návštěvníka předměty pocházejícími z ledové plochy jsou vyloučeny, ledaže se jedná o úmyslné napadení návštěvníka.
HCO si vyhrazuje právo nevpustit do WERK ARENY návštěvníky, kteří jsou pod vlivem alkoholu či omamných nebo psychotropních látek a dále vyvést z prostorů WERK ARENY bez nároku na vrácení vstupného takové návštěvníky, kteří se pod vliv alkoholu či omamných nebo psychotropních látek dostanou v prostorách WERK ARENY. HCO si dále vyhrazuje právo nevpustit do WERK ARENY takové návštěvníky, u kterých vznikne důvodné podezření, že se v prostorech WERK ARENY dopustí některého z jednání popsaných v bodě 10. tohoto provozního řádu, jiné výtržnosti, či jiného obdobného závažného jednání proti jiným návštěvníkům či veřejnému pořádku nebo jiného jednání v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy.
Ve WERK ARENĚ je zakázáno fotografování a filmování. Součástí sportovních utkání není vnitřní projekce ve WERK ARENE, která má doprovodný charakter. HCO si vyhrazuje právo tuto vnitřní projekci neuskutečnit. Zákaz se nevztahuje na hokejová utkání.

V případě evakuace je návštěvník povinen dodržovat evakuační řád a řídit se pokyny HCO.

Návštěvník je povinen odkládat věci pouze na vyhrazených místech. HCO neodpovídá za ztrátu věcí či peněz mimo místa vyhrazená k odkládání či úschově věcí.
Návštěvník je povinen ohlásit HCO okamžitě veškeré ztráty či odcizení svého majetku a veškerá utrpěná zranění.

Zákaz kouření a prodeje alkoholických nápojů 

V prostorách WERKARENY je v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů omezena dostupnost tabákových výrobků a alkoholických nápojů, ve znění pozdějších předpisů.

Omezená dostupnost tabákových výrobků
V prostorách WERK ARENY je zakázáno prodávat tabákové výrobky.

Zákaz kouření
V prostorách WERKARENY je zakázáno kouřit (vztahuje se i na elektronické cigarety).
Nedodržuje-li návštěvník ve WERK ARENĚ zákaz kouření, a to ani po výzvě provozovatele, aby v tomto jednání nepokračoval nebo aby prostor opustil, je provozovatel oprávněn požádat obecní policii, nebo Policii České republiky o zákrok směřující k dodržení zákazu.

Omezená dostupnost alkoholických nápojů

WERK ARENA je kulturní zařízení a rovněž i zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnosti, a proto je v prostorách WERKARENY povoleno prodávat a podávat alkoholické nápoje. V prostorách WERKARENY je však vždy zakázáno prodávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let. Dále je prodej alkoholických nápojů ve WERK ARENĚ zakázán v době konání veřejných akcích, které jsou určeny pro osoby mladší 18 let. akce, které jako pro děti výslovně označí pořadatel akce v Pokynech pořadatele, nebo akce, na které je ze všech prodaných vstupenek prodáno minimálně 75% vstupenek v kategorii dětské vstupenky (stanoveny pro děti dle hranice věku dítěte a/nebo výšky dítěte). Alkoholické nápoje, s výjimkou výčepního piva s extraktem původní mladiny do 10 hmotnostních procent, je rovněž zakázáno prodávat v době konání veřejných sportovních akcích. Za veřejné sportovní akce se považují takové akce, které se konají v rámci jakékoliv oficiální sportovní soutěže organizované sportovním svazem registrovaným na území České republiky, kdy v rámci konání takovéto sportovní akce jsou objektivně měřeny sportovní výsledky.

Podmínky prodeje a podávání alkoholických nápojů

Alkoholické nápoje lze v prostorách WERK ARENY prodávat a podávat pouze ve:
ve veřejných prostorách WERKARENY přístupným všem návštěvníkům či přístupné návštěvníkům dle označení na vstupence při pořádání veřejných kulturních, společenských a zábavných akcích, jako jsou např. koncerty, divadelní, taneční či muzikálová představení, tanečních párty, při slavnostech a exhibicích, které nejsou určeny pro osoby mladší 18 let, tj. které jako pro děti nejsou výslovně označeny pořadatelem Akce v Pokynech pořadatele, nebo akce, na které není ze všech prodaných vstupenek prodáno minimálně 75% vstupenek v kategorii dětské vstupenky (stanoveny pro děti dle hranice věku dítěte a/nebo výšky dítěte), dále při obchodních a marketingových akcí a soukromých tzv. korporátních akcích, a při pořádání sportovních akcí pouze ve formě výčepního piva s extraktem původní mladiny do 10 hmotnostních procent;
v neveřejných prostorách přístupným vybraným návštěvníkům dle označení na vstupence, při pořádání všech akcí s výjimkou (i) doby konání veřejných akcích, které jsou určeny pro osoby mladší 18 let, tj. které jako pro děti výslovně označí pořadatel Akce v Pokynech pořadatele, nebo akce, na které je ze všech prodaných vstupenek prodáno minimálně 75% vstupenek v kategorii dětské vstupenky (stanoveny pro děti dle hranice věku dítěte a/nebo výšky dítěte) a (ii) doby konání sportovních veřejných akcích, kdy lze podávat pouze výčepní pivo s extraktem původní mladiny do 10 hmotnostních procent, přičemž za dobu konání takovéto sportovní akce se považuje pouze doba, která je dle pravidel příslušného sportu určena pro hru, závod či zápas (nikoliv tedy přestávky, doba pro představení účastníků, vyhlášení výsledků, atp.).
Požární poplachová směrnice

Tato požární poplachová směrnice je zpracována v souladu s usnesením § 32 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., v platném znění.

1. účel
Tyto požární poplachové směrnice vymezují povinnosti všech fyzických osob v případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události a sledují provedení rychlého a účinného zásahu.
2. postup osoby, která zpozoruje požár, ZPŮSOB a místo

Hlášení POŽÁRU

Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen jej neodkladně telefonicky oznámit na Hasičský záchranný sbor a zajistit vyhlášení požárního poplachu. Ohlásit požár je možné z jakéhokoliv mobilního nebo síťového telefonu.
Při požáru se volá č. telefonu: 150
V hlášení se uvede jméno a příjmení ohlašovatele, název firmy, telefonní číslo, místo a rozsah požáru (kde hoří a co hoří), nejvhodnější příjezdová komunikace

3. POMOC PŘI ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU
Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám uhasit, je povinen tak neodkladně učinit za použití všech dostupných hasicích prostředků (hydrant, hasicí přístroj, mokré textilie, vědro s vodou). Pozor! K hašení zařízení pod el. proudem se nesmí použít voda, vodní ani pěnové hasicí přístroje ani požární hydranty z důvodu nebezpečí úrazu el. proudem! Vodu také nelze použít pro hašení hořlavých kapalin!

Při úniku chemických látek postupovat s maximální opatrností, snažit se vyhnout přímé expozici a pokusit se zabránit úniku do životního prostředí, zdrojů vody, kanalizace apod.

Není-li to možné a z rozsahu požáru je zřejmé, že jej vlastními silami neuhasí, je povinen provést nutná opatření pro záchranu osob a majetku a provést nutná opatření k zamezení šíření požáru.

Každý je povinen poskytnout osobní a věcnou pomoc jednotce Hasičského záchranného sboru na výzvu velitele zásahu.

4. ZPŮSOB VYHLAŠOVÁNÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU
Požární poplach se vyhlašuje voláním „HOŘÍ! HOŘÍ!“.
Při požárním poplachu jsou všechny osoby povinny respektovat pokyny vydávané osobami organizujícími evakuaci.

5. POVINNOSTI OSOB PO VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

Všichni jsou po vyhlášení poplachu povinni:
a) nezavdat svým jednáním příčinu ke vzniku paniky, při ohrožení života a zdraví se podílet na evakuaci osob a majetku, neztěžovat záchranné práce a řídit se pokyny vedoucího zaměstnance, osob řídících evakuaci a velitele zásahu;
b) ihned ukončit činnost, opustit neprodleně ohrožené prostory a shromáždit se před objektem v dostatečné vzdálenosti od místa požáru.

Vedoucí zaměstnanci na směně jsou povinni spolupracovat při zajištění evakuace osob a majetku, (zajistit kontrolu počtu osob a případné střežení evakuovaného materiálu) a zajistit dle potřeby vypnutí elektrického proudu a uzavření hlavního uzávěru plynu, vody a dalších médií.

Organizace provozu WERKARENY

Struktura řízení provozu objektu – Facility Management
Správu WERKARENY zajišťuje provozovatel pomocí svých zaměstnanců nebo dodavatelských firem.

Jednotlivé činnosti jsou zajišťovány vlastními zaměstnanci provozovatele nebo pracovníky specializovaných subdodavatelských organizací.

Služby poskytované v objektu 

Veškeré služby spojené s provozem WERKARENY jsou řízeny provozovatelem a jsou vykonávány vlastními zaměstnanci či prostřednictvím specializovaných subdodavatelských firem.

Bezpečnost

Bezpečnost v objektu WERKARENY je zajišťována prostřednictvím:fyzické přítomnosti pracovníků ostrahy
technickými zabezpečovacími prostředky

Úklid

Vnitřní úklid objektu WERKRENY a vnější úklid ploch k němu náležejících je zajišťován provozovatelem.

Odpadové hospodářství

Zajištění sběru, třídění a svozu odpadu z objektu WERKARENY a z vnějších ploch k němu náležejících je zajišťován provozovatelem.

Provoz objektových technologií

Provoz objektových technologií je zajišťován provozovatelem.

Gastro provoz

Provoz gastro provozů je zajišťován prostřednictvím specializovaných subdodavatelských firem.

Gastro provozy jsou rozmístěny po všech patrech přístupných návštěvníkům WERKARENY.

Obchody

Obchodní prostory jsou provozovatelem pronajaty jednotlivým prodejcům na základě nájemních smluv.

Krizový management (štáb)

V případech veškerých nenadálých krizových situací přebírá řízení objektu Krizový management WERKARENY. Tento Krizový management postupuje v souladu s „Krizovými plány“, které jsou zpracovány bezpečností komisí. Součástí těchto Krizových plánů je také „Požární evakuační plán“.