Návštěvní řád

Návštěvní řád – WERK ARENA Třinec

 1. Vstupem do budovy na ulici Frýdecké 850 (dále jen „WERK ARENA“), jejímž nájemcem a provozovatelem je společnost HC Oceláři Třinec, a.s., IČ:25841599 (dále jen „HCO“), na základě zakoupené vstupenky vstupující osoba (dále jen „návštěvník“) akceptuje a zavazuje se dodržovat následující návštěvní řád WERK ARENY:

Vstup do WERK ARENY je na vlastní riziko držitele vstupenky.

 1. Návštěvník je povinen dodržovat pokyny HCO, zejména jejich pořadatelů a pořádkové služby. HCO je oprávněno a v případě neuposlechnutí pokynů návštěvníka z WERK ARENY bez práva na vrácení vstupného vykázat.
 2. Vstup a pobyt ve WERK ARENĚ je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek a dalších podzákonných norem a interních předpisů WERK ARENY, především Návštěvního řádu. Tento dokument je k dispozici ve všech pokladnách a na recepci WERK ARENY, a dále na webové adrese www.werkarena.cz.
 3. Při vstupu je návštěvník povinen prokázat se bez vyzvání platnou vstupenkou. Následně na požádání pořadatele a/nebo jím pověřené osoby je návštěvník povinen se prokázat kdykoli platnou vstupenkou. V případě nesplnění této povinnosti nebude do WERK ARENY vpuštěn, popř. bude z WERK ARENY vykázán. Vstupenka opravňuje návštěvníky sledovat dění na ploše pouze v sektoru, pro který je vstupenka určena. V rámci pořádání sportovního utkání je HCO oprávněn přijmout opatření, na základě kterého nebudou příznivci hostujícího klubu, nebo osoby, které na sobě mají symboly hostujícího klubu, nebo jinak dávají najevo sympatie k hostujícímu klubu, vpuštěni na jiná místa v hale, než je sektor příznivců hostí. HCO je oprávněn rovněž osoby uvedené v předchozí větě vyvést z jiných míst, než je sektor příznivců hostí. Oprávnění HCO vyvést nebo vykázat návštěvníky z haly podle jiných ustanovení tohoto řádu je nedotčeno. HCO je oprávněn v případě nepřístojností nebo důvodů uvedených v tomto řádu vyklidit sektor hostí, a to bez nároků návštěvníků na jakoukoli kompenzaci. HCO je oprávněn pozdržet jak příchod, tak odchod příznivců hostujícího klubu. Návštěvníci tohoto sektoru berou na vědomí, že jak příchod, tak odchod do a z WERK ARENY může být opožděn.
 4. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno; dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání Akce nebo bude z místa konání Akce vyveden a zakládá to, v případě tištěné vstupenky, důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
 5. HCO si vyhrazuje právo provádět při vstupu do WERK ARENY bezpečnostní prohlídky. Za účelem dodržování pravidel o zákazu nošení nevhodných a nebezpečných věcí do prostoru WERK ARENY je HCO oprávněn provádět bezpečnostní prohlídky návštěvníků rovněž uvnitř WERK ARENY. Návštěvník je povinen tyto prohlídky strpět. Návštěvník je povinen strpět i dočasné odnětí věcí, se kterými nebude vpuštěn do haly. V případě odmítnutí splnit tyto povinnosti je HCO oprávněn návštěvníka z WERK ARENY bez práva na vrácení vstupného vykázat.
 6. Je zakázáno vnášet do WERK ARENY plastové a skleněné lahve, plechovky, alkohol (v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb.), jiné toxické látky a jakékoliv nebezpečné předměty (např. pyrotechniku, tyče, zbraně apod.). Zakázané předměty mohou být individuálního i druhového určení. Nebezpečnost předmětu je oprávněn posoudit HCO. Nebezpečné předměty mohou být pro dobu pobytu návštěvníka ve WERK ARENĚ zajištěny. Návštěvník, který takové nebezpečné předměty do prostor WERK ARENY vnesl, může být z WERK ARENY vykázán. V prostoru WERK ARENY je zakázáno kouřit (vztahuje se i na elektronické cigarety).
 7. Do prostoru hlediště je zakázáno vnášet jakékoliv pokrmy a pochutiny (zákaz se nevztahuje na nápoje pořízené přímo ve WERK ARENĚ).
 8. Do prostoru WERK ARENY je zakázán vstup s kočárky /včetně tzv. golfových holí/, jízdními koly, zvířaty/vyjma asistenčních psů pro tělesně postižené/, kolečkovými bruslemi, koloběžkami a jinými dopravními prostředky či sportovními pomůckami a náčiním.
 9. Účast ve rvačce, napadení pořadatele či jiného návštěvníka, rasově motivované skandování, maskování či zakrývání vlastní identity, vhazování jakýchkoliv předmětů na ledovou plochu či do jiných prostorů WERK ARENY a jiné chování v rozporu s právními předpisy nebo zásadami slušného chování je důvodem k okamžitému vykázání návštěvníka z WERK ARENY bez práva na vrácení vstupného. HCO je oprávněn v takovém případě rovněž požadovat plnou náhradu veškeré vzniklé škody včetně ušlého zisku (v důsledku udělení pokuty, přeložení zápasu atd.)
 10. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR.
 11. Každý návštěvník je povinen po celou dobu utkání toto pozorně sledovat. Návštěvník bere na vědomí, že ochranná síť nechrání celý prostor hlediště a v případě nepozornosti při utkání tak může dojít k zásahu návštěvníka pukem ,nebo jiným předmětem používaným v rámci hry.
 12. „Návštěvník svým vstupem do WERK ARENY uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že v průběhu jeho přítomnosti ve WERK ARENĚ budou pořizovány jeho fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou (osobní údaje), a to bez jakéhokoliv nároku návštěvníka na náhradu. Správcem osobních údajů je HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s., se sídlem Frýdecká 850, Třinec – Staré Město, PSČ: 739 61, IČ: 25841599, http://www.hcocelari.cz. Účelem zpracování je pořízení záznamu o akci konané ve WERK ARENĚ. Příjemcem osobních údajů je pořadatel akce ve WERK ARENĚ, v průběhu které byl záznam pořízen (akce). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro archivaci záznamu o akci. Návštěvník má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě, že bude návštěvník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Návštěvník bere na vědomí, že povaha pořizování těchto záznamů již nevyžaduje zjišťování dalších údajů o návštěvníkovi a správce osobních údajů ani není schopen tyto další údaje zjistit. Návštěvník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu vysílány vnitřní projekcí WERK ARENY během konání akce. Více informací o právech návštěvníka je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz). Návštěvník svým vstupem do WERK ARENY uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti ve WERK ARENĚ prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení HCO, a to bez jakéhokoliv nároku návštěvníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Návštěvník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu vysílány vnitřní projekcí WERK ARENY.
 13. Návštěvník bere na vědomí, že celý objekt i s přilehlými plochami je monitorován průmyslovými kamerami se záznamem a vstupem do WERK ARENY, resp. na území okolo WERK ARENY vyslovuje souhlas s tímto monitorováním a záznamem. Návštěvník souhlasí, že HCO má právo předávat tyto záznamy za účelem zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku, zejména Českému svazu ledního hokeje z. s., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 00536440, jakož i sportovním klubům, zabývajících se pořádáním sportovních zápasů. Okamžikem předaní těchto kamerových záznamů, se jejich příjemce stává jejich správcem, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 14. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí, že v případě porušení zákonů, vyhlášek, podzákonných norem či interních předpisů WERK ARENY, především Provozního řádu a Návštěvního řádu bude HCO uchovávat o takové osobě tyto osobní údaje.
  1. Jméno a příjmení
  2. Datum narození
  3. Popis protiprávního jednání návštěvníka a všechny dokumenty získané stran předmětného protiprávního jednání od orgánů veřejné moci.
  4. Veškeré fotografie či kamerové záznamy zachycující předmětné protiprávní jednání návštěvníka

S ohledem na zajišťování ochrany života, zdraví a majetku ze strany HCO ve WERK ARENĚ, návštěvník souhlasí, že osobní údaje popsané v tomto bodě, bude HCO uchovávat po dobu neurčitou.

 1. Návštěvník bere na vědomí, že WERK ARENA, včetně hlediště, byla řádně zkolaudovaná pro provozování sportovních utkání. Návštěvník akceptuje, že se sportovních utkání v WERK ARENĚ účastní na své vlastní nebezpečí. Jakékoliv nároky za zranění návštěvníka předměty pocházejícími z ledové plochy jsou vyloučeny, ledaže se jedná o úmyslné napadení návštěvníka. Návštěvník se může zúčastnit soutěže o přestávkách během Akcí, pokud splní odpovídající podmínky. Účast v soutěži je dobrovolná. Návštěvník bere na vědomí, že se takové soutěže zúčastní na svoje vlastní riziko a je srozuměn s tím, že se bude pohybovat i na ledě, a to i v jím nošené nevhodné obuvi. Této situaci je návštěvník povinen přizpůsobit svoje chování i pohyb.
 2. HCO si vyhrazuje právo nevpustit do WERK ARENY návštěvníky, kteří jsou pod vlivem alkoholu či omamných nebo psychotropních látek a dále vyvést z prostorů WERK ARENY bez nároku na vrácení vstupného takové návštěvníky, kteří se pod vliv alkoholu či omamných nebo psychotropních látek dostanou v prostorách WERK ARENY. HCO si dále vyhrazuje právo nevpustit do WERK ARENY takové návštěvníky, u kterých vznikne důvodné podezření, že se v prostorech WERK ARENY dopustí některého z jednání popsaných v bodě 10. tohoto návštěvního provozního řádu, jiné výtržnosti, či jiného obdobného závažného jednání proti jiným návštěvníkům či veřejnému pořádku nebo jiného jednání v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy. HCO je oprávněn přijmout i další opatření k odepření vstupu osob do WERK ARENY, pokud je to nutné z důvodů obecné bezpečnosti, zdraví návštěvníků, veřejného pořádku nebo s ohledem na vyhlášená hygienická opatření. Návštěvník, který nevyhoví těmto dalším přijatým opatřením, může být z WERK ARENY vykázán.
 3. HCO je oprávněn odepřít vstup do WERK ARENY osobám, kterým byl ze strany orgánů veřejné moci či ze strany pořadatelů obdobných akcí zakázán vstup z důvodů, pro které by mohly být z WERK ARENY vykázáni, jakož i osobám, kterým byl zakázán vstup na jiná obdobná utkání, pořádané jinými pořadateli. HCO je rovněž oprávněn odepřít přístup do WERK ARENY osobám, jež představují bezpečnostní riziko pro pořádané utkání.
 4. Ve WERK ARENĚ je zakázáno fotografování a filmování. Součástí sportovních utkání není vnitřní projekce ve WERK ARENĚ, která má doprovodný charakter. HCO si vyhrazuje právo tuto vnitřní projekci neuskutečnit. Zákaz se nevztahuje na hokejová utkání.
 5. V případě evakuace je návštěvník povinen dodržovat evakuační řád a řídit se pokyny HCO.
 6. Návštěvník je povinen odkládat věci pouze na vyhrazených místech. HCO neodpovídá za ztrátu věcí či peněz mimo místa vyhrazená k odkládání či úschově věcí.
 7. Návštěvník je povinen ohlásit HCO okamžitě veškeré ztráty či odcizení svého majetku a veškerá utrpěná zranění.
 8. Není-li stanoveno jinak, nevzniká nárok na vrácení vstupného či kompenzaci jakékoli újmy v souvislosti s opatřeními, kterými HCO odepírá či omezuje vstup do WERK ARENY nebo v souvislosti s vykázání nebo vyvedením návštěvníků. Nárok na jakoukoli kompenzaci, vrácení uhrazených nákladů na vstupenku ani permanentní vstupenku nevzniká, pokud je vůči HCO uplatněn disciplinární postih uzavření stadionu nebo konkrétních částí stadionu. Stejně tak nevzniká nárok na jakoukoli kompenzaci v případě uzavření stadionu nebo některých sektorů v důsledku disciplinárního postihu klubu.
 9. Návštěvníci jsou povinni strpět jakékoli opatření a okamžitě vyhovět jakémukoli požadavku, které HCO během Akce učiní za účelem zajištění bezpečnosti, udržení pořádku nebo ochrany zdraví a majetku. Takové požadavky může pořadatel utkání učinit i prostřednictvím hlasatele. Návštěvník, který způsobil situaci, jež byla důvodem pro udělení disciplinárního opatření HCO, je povinen nahradit veškerou újmu, která tím vznikla.
 10. Návštěvníci jsou povinni strpět jakékoli opatření a okamžitě vyhovět jakémukoli požadavku, které HCO během Akce učiní za účelem zajištění bezpečnosti, udržení pořádku nebo ochrany zdraví a majetku. Mezi takové požadavky HCO patří právo požadovat prokázání totožnosti návštěvníka. V případě, že návštěvník nevyhoví požadavku na prokázání totožnosti, souhlasí návštěvník, aby HCO získal údaje o totožnosti návštěvníka jiným způsobem, a to např. od Městské policie nebo jiných orgánů samosprávy nebo státu. V případě, kdy návštěvník odmítne prokázat svou totožnost, má pořadatel právo jej z WERK ARENY bez dalšího vykázat, popř. mu neumožnit vstup do WERK ARENY, a to bez náhrady nominální ceny vstupenky či jiné kompenzace. Návštěvník, který způsobil situaci, jež byla důvodem pro udělení disciplinárního opatření HCO, je povinen nahradit veškerou újmu, která tím vznikla.
 11. V případě porušení některého z ustanovení tohoto návštěvního řádu, je HCO oprávněn, za účelem zajištění bezpečnosti a pořádku během sportovních utkání, uložit návštěvníkovi dočasný zákaz vstupu do WERK ARENY. V případě porušení tohoto zákazu, bude takový návštěvník bez dalšího z WERK ARENY vykázán, a to bez náhrady nominální ceny vstupenky či jiné kompenzace.

Tento návštěvní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 8. 2019.

Ing. Dušan Adamčík, arena manager

Návštěvní řád – Mini WERK ARENA Třinec

Vstupem do budovy na ulici Frýdecké 853 (dále jen „Mini WERK ARENA“), jejímž nájemcem a provozovatelem je společnost HC Oceláři Třinec, a.s., IČ:25841599 (dále jen „HCO“), na základě zakoupené vstupenky vstupující osoba (dále jen „návštěvník“) akceptuje a zavazuje se dodržovat následující návštěvní a provozní řád Mini WERK ARENY:

1. Návštěvník je povinen dodržovat pokyny HCO, zejména jejích zaměstnanců, pořadatelů a pořádkové služby. HCO je oprávněna v případě neuposlechnutí pokynů návštěvníka z Mini WERK ARENY bez práva na vrácení vstupného vykázat.

2. Na požádání pořadatele je návštěvník povinen se prokázat platnou vstupenkou.

3. Vstup a pobyt v Mini WERK ARENĚ je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek a dalších podzákonných norem a interních předpisů Mini WERK ARENY, především Provozního řádu a Návštěvního řádu. Tyto dokumenty jsou k dispozici ve všech pokladnách a na vrátnici Mini WERK ARENY, a dále na webové adrese www.hcocelari.cz.

5. HCO si vyhrazuje právo provádět při vstupu do Mini WERK ARENY bezpečnostní prohlídky. V odůvodněných případech je HCO oprávněna tyto prohlídky provádět i uvnitř Mini WERK ARENY. Návštěvník je povinen tyto prohlídky strpět. V případě odmítnutí je HCO oprávněna návštěvníka z Mini WERK ARENY bez práva na vrácení vstupného vykázat.

6. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno; dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání Akce nebo bude z místa konání Akce vyveden a zakládá to, v případě tištěné vstupenky, důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

7. Je zakázáno vnášet do Mini WERK ARENY plastové a skleněné lahve, plechovky, alkohol (v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb.), jiné toxické látky a jakékoliv nebezpečné předměty (např. pyrotechniku, tyče, zbraně apod.). Nebezpečnost předmětu je oprávněna posoudit HCO. V prostoru Mini WERK ARENY je zakázáno kouřit (vztahuje se i na elektronické cigarety).

8. Do prostoru hlediště je zakázáno vnášet jakékoliv pokrmy a pochutiny (zákaz se nevztahuje na nealkoholické nápoje).

9. Do prostoru Mini WERK ARENY je zakázán vstup s kočárky /včetně tzv. golfových holí/, jízdními koly, zvířaty/vyjma asistenčních psů pro tělesně postižené/, kolečkovými bruslemi, koloběžkami a jinými dopravními prostředky či sportovními pomůckami a náčiním

10. Účast ve rvačce, napadení pořadatele či jiného návštěvníka, rasově motivované skandování, maskování či zakrývání vlastní identity, vhazování jakýchkoliv předmětů na ledovou plochu či do jiných prostorů Mini WERK ARENY a jiné chování v rozporu s právními předpisy nebo zásadami slušného chování je důvodem k okamžitému vykázání návštěvníka z Mini WERK ARENY bez práva na vrácení vstupného. HCO je oprávněna v takovém případě rovněž požadovat plnou náhradu veškeré vzniklé škody včetně ušlého zisku (v důsledku udělení pokuty, přeložení zápasu atd.)

11. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR.

12. Návštěvník svým vstupem do Mini WERK ARENY uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že v průběhu jeho přítomnosti v Mini WERK ARENĚ budou pořizovány jeho fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou (osobní údaje), a to bez jakéhokoliv nároku návštěvníka na náhradu. Správcem osobních údajů je HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s., se sídlem Frýdecká 850, Třinec – Staré Město, PSČ: 739 61, IČ: 25841599, http://www.hcocelari.cz. Účelem zpracování je pořízení záznamu o akci konané v Mini WERK ARENĚ. Příjemcem osobních údajů je pořadatel akce ve WERK ARENĚ, v průběhu které byl záznam pořízen (akce). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro archivaci záznamu o akci. Návštěvník má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě, že bude návštěvník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Návštěvník bere na vědomí, že povaha pořizování těchto záznamů již nevyžaduje zjišťování dalších údajů o návštěvníkovi a správce osobních údajů ani není schopen tyto další údaje zjistit. Návštěvník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu vysílány vnitřní projekcí Mini WERK ARENY během konání akce. Více informací o právech návštěvníka je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

13. Návštěvník bere na vědomí, že Mini WERK ARENA, včetně hlediště, byla řádně zkolaudovaná pro provozování sportovních utkání. Dále je možné využívání ledové plochy veřejností (veřejné bruslení apod.) Návštěvník akceptuje, že se sportovních aktivit v Mini WERK ARENĚ účastní na své vlastní nebezpečí. Jakékoliv nároky za zranění návštěvníka předměty pocházejícími z ledové plochy jsou vyloučeny, ledaže se jedná o úmyslné napadení návštěvníka.

14. HCO si vyhrazuje právo nevpustit do Mini WERK ARENY návštěvníky, kteří jsou pod vlivem alkoholu či omamných nebo psychotropních látek a dále vyvést z prostorů Mini WERK ARENY bez nároku na vrácení vstupného takové návštěvníky, kteří se pod vliv alkoholu či omamných nebo psychotropních látek dostanou v prostorách Mini WERK ARENY. HCO si dále vyhrazuje právo nevpustit do Mini WERK ARENY takové návštěvníky, u kterých vznikne důvodné podezření, že se v prostorech Mini WERK ARENY dopustí některého z jednání popsaných v bodě 8. tohoto provozního řádu, jiné výtržnosti, či jiného obdobného závažného jednání proti jiným návštěvníkům či veřejnému pořádku nebo jiného jednání v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy.

15. Návštěvník bere na vědomí, že celý objekt i s přilehlými plochami je monitorován průmyslovými kamerami se záznamem a vstupem do Mini WERK ARENY, resp. na území okolo Mini WERK ARENY vyslovuje souhlas s tímto monitorováním a záznamem.

16. V Mini WERK ARENĚ je zakázáno fotografování a filmování. Součástí sportovních utkání není vnitřní projekce v Mini WERK ARENE, která má doprovodný charakter. HCO si vyhrazuje právo tuto vnitřní projekci neuskutečnit. Zákaz se nevztahuje na hokejová utkání, případně pronájem ledové plochy apod.

17. V případě evakuace je návštěvník povinen dodržovat evakuační řád a řídit se pokyny HCO.

18. Návštěvníci, sportovci a jiné osoby (mimo zaměstnanců HCO) jsou povinni se pohybovat pouze v prostorách určených pro veřejnost, je zakázáno vstupovat do provozních prostorů Mini WERK ARENY (strojovna chlazení apod.)

19. Návštěvník je povinen odkládat věci pouze na vyhrazených místech. HCO neodpovídá za ztrátu věcí či peněz mimo místa vyhrazená k odkládání či úschově věcí.

20. Návštěvník je povinen ohlásit HCO okamžitě veškeré ztráty či odcizení svého majetku a veškerá utrpěná zranění.

Tento návštěvní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 8. 2019.

Ing. Dušan Adamčík, arena manager