Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD – WERK ARENA Třinec

Provozovatelem WERK ARENY je akciová společnost HC Oceláři Třinec/dále jen HCO/.

Prostorové uspořádání objektu

WERK ARENA je podle druhu vykonávané činnosti a podle práva vstupu osob rozdělena prostorově na prostory veřejné a neveřejné, přičemž oprávnění a kontrola vstupu do těchto prostor je regulována výhradně platnou vstupenkou, nebo platnou osobní kartou či akreditací vystavenou provozovatelem.

Podmínkou vstupu a pohybu návštěvníka v prostorách WERK ARENY je držení platné vstupenky, přičemž vstup i pobyt návštěvníka je striktně regulován dle typu vstupenky v držení daného návštěvníka. Ostatní osoby vstupující do WERK ARENY musí mít platnou osobní kartu či akreditaci vystavenou či schválenou provozovatelem, a jejich pohyb v prostorách WERK ARENY je vždy podmíněn výkonem jejich povinností v daných prostorách (např. zaměstnanci provozovatele, zaměstnanci dodavatelů provozovatele).

Prostory WERK ARENY se dělí podle režimu omezení a kontroly přístupu návštěvníků do čtyř kategorií:

a) veřejné prostory přístupné všem návštěvníkům,

b) veřejné prostory přístupné návštěvníkům dle označení na vstupence,

c) neveřejné prostory přístupné vybraným návštěvníkům dle označení na vstupence,

d) neveřejné prostory bez přístupu návštěvníků.

Veřejné prostory přístupné všem návštěvníkům jsou prostory WERK ARENY vyhrazené pro pohyb návštěvníků bez ohledu na druh a kategorii jejich vstupenky. Jedná se zejména o vestibul vstupu, prostory na 1. NP, na kterém se nacházejí stánky rychlého občerstvení. Rozsah těchto veřejných prostor může být provozovatelem omezen dle typu konané akce (např. uzavřené prostory za podiem), dle stupně bezpečnostního rizika (např. nutnost oddělení fanoušků soupeřících týmů), atp., a to vždy ve prospěch soukromých prostor bez přístupu návštěvníků.

Veřejné prostory přístupné návštěvníkům dle označení na vstupence jsou vždy prostory hlediště na úrovni 2. NP (hlediště Skyboxového patra). Držiteli vstupenky je umožněn přístup pouze do té části prostor tak, aby mohl zaujmout své místo dle specifikace uvedené na jeho vstupence. Vedle příslušných částí hlediště patří do veřejných prostor přístupných návštěvníkům dle označení na vstupence i další veřejné prostory na 1. NP WERK ARENY.

Neveřejné prostory přístupné vybraným návštěvníkům dle označení na vstupence jsou prostory 2. NP.

Neveřejné prostory bez přístupu návštěvníků jsou prostory WERK ARENY určené k zajištění provozu haly a podpory organizace konání akcí ve WERK ARENĚ. Přístup do těchto prostor je umožněn pouze provozovateli, osobám provádějícím zásobování a dodávání služeb pro Pronajímatele nebo Pořadatele akce, a to vždy na základě platné akreditace. Jedná se např. o prostory skladů a potravinářských přípraven (zde je navíc podmínkou držení zdravotního průkazu), šatny účinkujících, atp.

Vedle výše uvedeného se prostory WERK ARENY dále dělí dle jejich využití:

a) prostory přístupné návštěvníkům
b) prostory nájemní
c) zázemí pro hráče a účinkující
d) zázemí provozovatele objektu
e) technologické prostory

Vstup osob do objektu a pobyt osob v objektu

V prostorách 1. PP WERK ARENY je recepce, kde se nachází obsluha, která je schopná návštěvníkům podat informace při vstupu do objektu a v pohybu návštěvníků po prostorách WERK ARENY.

Vstup osob do objektu a pobyt osob v objektu v době konání akce

a) Akreditovaní návštěvníci – novináři
Vstup do objektu je akreditovaným návštěvníkům – novinářům – umožněn zpravidla 2 hodiny před začátkem akce. Změna tohoto režimu je možná na základě dohody pořadatele akce s provozovatelem. Konkrétní režim je stanoven na základě charakteru akce.

b) Účinkující, hráči a jejich doprovod
Pohyb účinkujících, hráčů a jejich doprovodu v objektu je umožněn na základě smlouvy pořadatele akce s Provozovatelem. Součástí takové smlouvy je také stanovení stupně bezpečnostního rizika, z toho vyplývající nastavení pozic pořadatelské služby. V případě, že pořadatel trvá na snížení počtu pozic pořadatelské služby, i když pro zajištění bezpečnosti celé akce jsou nutné, podepisuje prohlášení o převzetí odpovědnosti právní a finanční za případně způsobené škody na majetku, či zdraví všech zúčastněných.

Na každou akci pořádanou ve WERK ARENĚ je dále ve spolupráci provozovatele a pořadatele akce zpracován „Manuál akce“, který určuje stupeň bezpečnostního rizika, získané poznatky k připravované akci, nastavení pozic pořadatelské služby, jakož i další případné opatření k eliminaci nebezpečí narušení klidného průběhu připravované akce a dále (mimo další skutečnosti) režim vstupu a pohybu osob zúčastněných na zajištění akce.
Standardně je vstup do objektu účinkujícím, hráčům a jejich doprovodu umožněn v rozsahu podle uzavřené smlouvy.

c) Zaměstnanci ve WERK ARENĚ
Vstup do objektu je pracovníkům zaměstnaným ve WERK ARENĚ umožněn nepřetržitě.
Další pohyb těchto osob v objektu je dán jejich pracovním zařazením a přístup do jednotlivých prostor je omezen vstupními kartami.

d) Zásobování, dodavatelé
Vstup do objektu je pro účely zásobování a dodavatelům umožněn v určených hodinách.
Tento vstup má vlastní vrátnici, jejíž provoz je zajišťován bezpečnostní službou.

e) Diváci
Vstup do objektu je divákům umožněn zpravidla jednu až dvě hodiny před začátkem akce. Změna tohoto režimu je možná na základě dohody pořadatele akce s provozovatelem.

Diváci vstupují do WERK ARENY třemi vstupy:
1) na úrovni 1. NP od parkoviště pro osobní automobily
2) na úrovni 1. NP od DDM (Domova dětí a mládeže)
3) na úrovni 1. PP kolem recepce od OD Tesco
Vstup na VIP patro je umožněn majitelům klubových sedadel zvláštním vchodem na základě platné vstupenky.
Diváci v době konání akce vstupují do WERK ARENY na základě platné vstupenky.
Režim jednotlivých akcí je popsán v pokynech pořadatele.

Odchod osob z objektu

a) Diváci
Odchod diváků po ukončení akce je organizován v co nejkratší době a co nejkratší cestou.

b) Ostatní osoby
Ostatní osoby, tj. mimo diváků, odchází z objektu zpravidla po trasách shodných se vstupem.

Služby pro osoby zdravotně postižené

Přístupné vstupy pro osoby se zdravotním postižením se nacházejí na úrovni 1. PP kolem recepce od OD Tesco. Dostupné WC pro osoby se zdravotním postižením jsou umístěny v celé aréně. Prostory pro osoby se zdravotním postižením jsou předem stanoveny v závislosti na konané akci. Bezplatné parkování je k dispozici. Prostory jsou omezené a nelze si parkovací místo předem rezervovat.

Evakuace objektu

Evakuace objektu probíhá dle požárního evakuačního plánu, který je součástí Krizových plánů. Evakuaci objektu řídí Krizový management WERK ARENY, který postupuje v souladu s těmito plány.

Evakuace objektu v případě požáru

Evakuaci objektu v případě vzniku požáru řídí velitel zásahu jednotky Hasičského záchranného sboru. Evakuace objektu probíhá dle požárního evakuačního plánu. Všechny osoby jsou povinny uposlechnout pokynů členů preventivní požární hlídky (bezpečnostní agentura) a zasahujících jednotek Hasičských záchranných sborů.
Evakuace objektu bude vyhlášena nouzovým zvukovým systémem (domácím rozhlasem) a v případě evakuace objektu budou automaticky otevřeny všechny nouzové východy.

Základní pravidla pro vstup a pobyt osob v objektu

Vstupem do budovy na ulici Frýdecké 850 (dále jen „WERK ARENA“), jejímž nájemcem a provozovatelem je společnost HC Oceláři Třinec, a.s., IČ: 25841599 (dále jen „HCO“), na základě zakoupené vstupenky vstupující osoba (dále jen „návštěvník“) akceptuje a zavazuje se dodržovat následující provozní řád WERK ARENY:

a) Vstup do WERK ARENY je na vlastní riziko držitele vstupenky.

b) Návštěvník je povinen dodržovat pokyny HCO, zejména jejích pořadatelů a pořádkové služby. HCO je oprávněn v případě neuposlechnutí pokynů návštěvníka z WERK ARENY bez práva na vrácení vstupného vykázat.

c) Vstup a pobyt ve WERK ARENĚ je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek a dalších podzákonných norem a interních předpisů WERK ARENY, především Provozního řádu a Návštěvního řádu. Tyto dokumenty jsou k dispozici ve všech pokladnách a na recepci WERK ARENY, a dále na webové adrese www.hcocelari.cz.

d) Na požádání pořadatele je návštěvník povinen se prokázat platnou vstupenkou. Vstupenka opravňuje návštěvníky sledovat dění na ploše pouze v sektoru, pro který je vstupenka určena.

e) Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno; dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání Akce nebo bude z místa konání Akce vyveden a zakládá to, v případě tištěné vstupenky, důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

f) HCO si vyhrazuje právo provádět při vstupu do WERK ARENY bezpečnostní prohlídky. V odůvodněných případech je HCO oprávněn tyto prohlídky provádět i uvnitř WERK ARENY. Návštěvník je povinen tyto prohlídky strpět. V případě odmítnutí je HCO oprávněno návštěvníka z WERK ARENY bez práva na vrácení vstupného vykázat.

g) Je zakázáno vnášet do WERK ARENY plastové a skleněné lahve, plechovky, alkohol (v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb.), jiné toxické látky a jakékoliv nebezpečné předměty (např. pyrotechniku, tyče, zbraně apod.). Nebezpečnost předmětu je oprávněna posoudit HCO. V prostoru WERK ARENY je zakázáno kouřit (vztahuje se i na elektronické cigarety).

h) Do prostoru hlediště je zakázáno vnášet jakékoliv pokrmy a pochutiny (zákaz se nevztahuje na nápoje).

ch) Do prostoru WERK ARENY je zakázán vstup s kočárky /včetně tzv. golfových holí/, jízdními koly, zvířaty/vyjma asistenčních psů pro tělesně postižené/, kolečkovými bruslemi, koloběžkami a jinými dopravními prostředky či sportovními pomůckami a náčiním.

i) Účast ve rvačce, napadení pořadatele či jiného návštěvníka, rasově motivované skandování, maskování či zakrývání vlastní identity, vhazování jakýchkoliv předmětů na ledovou plochu či do jiných prostorů WERK ARENY a jiné chování v rozporu s právními předpisy nebo zásadami slušného chování je důvodem k okamžitému vykázání návštěvníka z WERK ARENY bez práva na vrácení vstupného. HCO je oprávněn v takovém případě rovněž požadovat plnou náhradu veškeré vzniklé škody včetně ušlého zisku (v důsledku udělení pokuty, přeložení zápasu atd.)

j) Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR.

k) Návštěvník svým vstupem do WERK ARENY uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že v průběhu jeho přítomnosti ve WERK ARENĚ budou pořizovány jeho fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou (osobní údaje), a to bez jakéhokoliv nároku návštěvníka na náhradu. Správcem osobních údajů je HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s., se sídlem Frýdecká 850, Třinec – Staré Město, PSČ: 739 61, IČ: 25841599, http://www.hcocelari.cz. Účelem zpracování je pořízení záznamu o akci konané ve WERK ARENĚ. Příjemcem osobních údajů je pořadatel akce ve WERK ARENĚ, v průběhu které byl záznam pořízen. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro archivaci záznamu o akci. Návštěvník má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě, že bude návštěvník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Návštěvník bere na vědomí, že povaha pořizování těchto záznamů již nevyžaduje zjišťování dalších údajů o návštěvníkovi a správce osobních údajů ani není schopen tyto další údaje zjistit. Návštěvník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu vysílány vnitřní projekcí WERK ARENY během konání akce. Více informací o právech návštěvníka je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

l) Návštěvník bere na vědomí, že celý objekt i s přilehlými plochami je monitorován průmyslovými kamerami se záznamem a vstupem do WERK ARENY, resp. na území okolo WERK ARENY, vyslovuje souhlas s tímto monitorováním a záznamem.

m) Návštěvník bere na vědomí, že WERK ARENA, včetně hlediště, byla řádně zkolaudovaná pro provozování sportovních utkání. Návštěvník akceptuje, že se sportovních utkání ve WERK ARENĚ účastní na své vlastní nebezpečí. Jakékoliv nároky za zranění návštěvníka předměty pocházejícími z ledové plochy jsou vyloučeny, ledaže se jedná o úmyslné napadení návštěvníka.

n) HCO si vyhrazuje právo nevpustit do WERK ARENY návštěvníky, kteří jsou pod vlivem alkoholu či omamných nebo psychotropních látek a dále vyvést z prostorů WERK ARENY bez nároku na vrácení vstupného takové návštěvníky, kteří se pod vliv alkoholu či omamných nebo psychotropních látek dostanou v prostorách WERK ARENY. HCO si dále vyhrazuje právo nevpustit do WERK ARENY takové návštěvníky, u kterých vznikne důvodné podezření, že se v prostorech WERK ARENY dopustí některého z jednání popsaných v bodě 10. Návštěvního řádu, jiné výtržnosti, či jiného obdobně závažného jednání proti jiným návštěvníkům či veřejnému pořádku nebo jiného jednání v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy.

o) Ve WERK ARENĚ je zakázáno fotografování a filmování. Součástí sportovních utkání není vnitřní projekce ve WERK ARENĚ, která má doprovodný charakter. HCO si vyhrazuje právo tuto vnitřní projekci neuskutečnit. Zákaz se nevztahuje na hokejová utkání.

p) Návštěvník je povinen odkládat věci pouze na vyhrazených místech. HCO neodpovídá za ztrátu věcí či peněz mimo místa vyhrazená k odkládání či úschově věcí.

q) Návštěvník je povinen ohlásit HCO okamžitě veškeré ztráty či odcizení svého majetku a veškerá utrpěná zranění.

Transparenty a vlajky

Nesmí mít urážející povahu ani obsah. Nesmí bránit ostatním divákům ve výhledu. Vlajky nelze připojit k tyči či nadstavci. Vlajky a transparenty nesmí zakrývat reklamy a poutače.

Aréna si vyhrazuje právo změnit výše uvedené nařízení individuálně v rámci kterékoliv konané události, a to bez předchozího upozornění.

Ztráty a nálezy

Věci nalezené před, během nebo po události je možné odevzdat na recepci haly.

Zákaz kouření a prodeje alkoholických nápojů

V prostorách WERK ARENY je v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, a o změně souvisejících zákonů, omezena dostupnost tabákových výrobků a alkoholických nápojů, ve znění pozdějších předpisů.

Omezená dostupnost tabákových výrobků

V prostorách WERK ARENY je zakázáno prodávat tabákové výrobky.

Zákaz kouření

V prostorách WERK ARENY je zakázáno kouřit (vztahuje se i na elektronické cigarety). Pro kuřáky je vyhrazen prostor na venkovním ochozu stadionu ze strany od DDM (Domova dětí a mládeže). Nedodržuje-li návštěvník ve WERK ARENĚ zákaz kouření, a to ani po výzvě provozovatele, aby v tomto jednání nepokračoval nebo aby prostor opustil, je provozovatel oprávněn požádat obecní policii nebo Policii České republiky o zákrok směřující k dodržení zákazu.

Omezená dostupnost alkoholických nápojů

WERK ARENA je kulturní zařízení a rovněž i zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnosti, a proto je v prostorách WERK ARENY povoleno prodávat a podávat alkoholické nápoje. V prostorách WERK ARENY je však vždy zakázáno prodávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let. Dále je prodej alkoholických nápojů ve WERK ARENĚ zakázán v době konání veřejných akcích, které jsou určeny pro osoby mladší 18 let. Akce, které jako pro děti výslovně označí pořadatel akce v pokynech pořadatele, nebo akce, na které je ze všech prodaných vstupenek prodáno minimálně 75% vstupenek v kategorii dětské vstupenky (stanoveny pro děti dle hranice věku dítěte a/nebo výšky dítěte). Alkoholické nápoje, s výjimkou výčepního piva s extraktem původní mladiny do 10 hmotnostních procent, je rovněž zakázáno prodávat v době konání veřejných sportovních akcích. Za veřejné sportovní akce se považují takové akce, které se konají v rámci jakékoliv oficiální sportovní soutěže organizované sportovním svazem registrovaným na území České republiky, kdy v rámci konání takovéto sportovní akce jsou objektivně měřeny sportovní výsledky.

Podmínky prodeje a podávání alkoholických nápojů

Alkoholické nápoje lze v prostorách WERK ARENY prodávat a podávat pouze ve:
a) ve veřejných prostorách WERK ARENY přístupným všem návštěvníkům či přístupné návštěvníkům dle označení na vstupence při pořádání veřejných kulturních, společenských a zábavních akcích, jako jsou např. koncerty, divadelní, taneční či muzikálová představení, tanečních party, při slavnostech a exhibicích, které nejsou určeny pro osoby mladší 18 let, tj. které jako pro děti nejsou výslovně označeny pořadatelem Akce v Pokynech pořadatele, nebo akce, na které není ze všech prodaných vstupenek prodáno minimálně 75% vstupenek v kategorii dětské vstupenky (stanoveny pro děti dle hranice věku dítěte a/nebo výšky dítěte), dále při obchodních a marketingových akcích a soukromých tzv. korporátních akcích, a při pořádání sportovních akcí pouze ve formě výčepního piva s extraktem původní mladiny do 10 hmotnostních procent;

b) v neveřejných prostorách přístupným vybraným návštěvníkům dle označení na vstupence, při pořádání všech akcí s výjimkou (i) doby konání veřejných akcí, které jsou určeny pro osoby mladší 18 let, tj. které jako pro děti výslovně označí pořadatel Akce v Pokynech pořadatele, nebo akce, na které je ze všech prodaných vstupenek prodáno minimálně 75% vstupenek v kategorii dětské vstupenky (stanoveny pro děti dle hranice věku dítěte a/nebo výšky dítěte) a (ii) doby konání sportovních veřejných akcí, kdy lze podávat pouze výčepní pivo s extraktem původní mladiny do 10 hmotnostních procent, přičemž za dobu konání takovéto sportovní akce se považuje pouze doba, která je dle pravidel příslušného sportu určena pro hru, závod či zápas (nikoliv tedy přestávky, doba pro představení účastníků, vyhlášení výsledků, atp.).

Opětovný vstup do haly

WERK ARENA umožňuje opětovný vstup do haly, i v případě, že ji divák již jednou opustí.

POSTUP OSOB V PŘÍPADĚ POŽÁRU

Všichni zaměstnanci a návštěvníci WERK ARENY jsou povinni v případě požáru postupovat v souladu s Požárními poplachovými směrnicemi.

1. ÚČEL

Požární poplachové směrnice vymezují povinnosti všech fyzických osob v případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události a sledují provedení rychlého a účinného zásahu.

2. POSTUP OSOBY, KTERÁ ZPOZORUJE POŽÁR, ZPŮSOB A MÍSTO HLÁŠENÍ POŽÁRU

Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen jej neodkladně telefonicky oznámit Ohlašovně požáru WERK ARENY nebo na operační středisko Hasičského záchranného sboru MSK a zajistit vyhlášení požárního poplachu. Ohlásit požár je možné z mobilního telefonu, síťového telefonu nebo pomocí tlačítka elektrické požární signalizace.

Telefonní čísla pro ohlášení požáru:

Ohlašovna požáru WERK ARENY: 596 109 111, 727 973 125

Operační středisko HZS MSK: 150

V hlášení se uvede jméno a příjmení ohlašovatele, adresu, telefonní číslo, místo a rozsah požáru (kde hoří a co hoří), nejvhodnější příjezdová komunikace

3. POMOC PŘI ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám uhasit, je povinen tak neodkladně učinit za použití všech dostupných hasicích prostředků (hydrant, hasicí přístroj, …). Pozor! K hašení zařízení pod el. proudem se nesmí použít voda, ani požární hydranty z důvodu nebezpečí úrazu el. proudem! Vodu také nelze použít pro hašení hořlavých kapalin!

Při úniku chemických látek postupovat s maximální opatrností, snažit se vyhnout přímé expozici a pokusit se zabránit úniku do životního prostředí, zdrojů vody, kanalizace apod.

Není-li to možné a z rozsahu požáru je zřejmé, že jej vlastními silami neuhasíte, jste povinni provést nutná opatření pro záchranu osob a majetku a provést nutná opatření k zamezení šíření požáru.

Každý je povinen poskytnout osobní a věcnou pomoc jednotce Hasičského záchranného sboru na výzvu velitele zásahu.

4. ZPŮSOB VYHLAŠOVÁNÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

Požární poplach se vyhlašuje voláním „HOŘÍ! HOŘÍ!“ a následně nouzovým zvukovým systémem (domácím rozhlasem).
Po vyhlášení požárního poplachu jsou všechny osoby povinny respektovat pokyny vydávané členy preventivní požární hlídky (bezpečnostní agentura) a jednotek Hasičského záchranného sboru.

5. POVINNOSTI OSOB PO VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

Všichni jsou po vyhlášení požárního poplachu povinni:
a) nezavdat svým jednáním příčinu ke vzniku paniky, při ohrožení života a zdraví se podílet na evakuaci osob a majetku, neztěžovat záchranné práce a řídit se pokyny vedoucího zaměstnance, osob řídících evakuaci, členů preventivní požární hlídky (bezpečnostní agentura) a velitele zásahu a zasahujících jednotek Hasičských záchranných sborů;
b) ihned ukončit činnost, opustit neprodleně ohrožené prostory a shromáždit se před objektem (na parkovišti) v dostatečné vzdálenosti od místa požáru.
Vedoucí zaměstnanci na směně jsou povinni spolupracovat při zajištění evakuace osob a majetku, zajistit kontrolu počtu osob a případné střežení evakuovaného materiálu, zajistit dle potřeby vypnutí elektrického proudu a uzavření hlavního uzávěru vody, horkovodu a odstavení technologie chlazení.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: TÍSŇOVÉ LINKY

Hasiči: 150, 950 721 011

Lékařská záchranná služba: 155, 558 341 111

Policie ČR: 158, 558 339 712

Městská policie: 156, 553 325 376

Jednotné číslo tísňového volání: 112

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: POHOTOVOSTNÍ A PORUCHOVÉ SLUŽBY

Voda: 840 111 125

Elektrický proud: 840 850 860

Plyn: 1239

Nemocnice Třinec-Sosna: 558 309 111

Nemocnice Podlesí: 558 304 111

ORGANIZACE PROVOZU WERK ARENY

Struktura řízení provozu objektu – Facility Management

Správu WERK ARENY zajišťuje provozovatel pomocí svých zaměstnanců nebo dodavatelských firem.
Jednotlivé činnosti jsou zajišťovány vlastními zaměstnanci provozovatele nebo pracovníky specializovaných subdodavatelských organizací.

Služby poskytované v objektu

Veškeré služby spojené s provozem WERK ARENY jsou řízeny provozovatelem a jsou vykonávány vlastními zaměstnanci či prostřednictvím specializovaných subdodavatelských firem.

Bezpečnost

Bezpečnost v objektu WERK ARENY je zajišťována prostřednictvím:

a) fyzické přítomnosti pracovníků ostrahy
b) technickými zabezpečovacími prostředky

Úklid

Vnitřní úklid objektu WERK ARENY a vnější úklid ploch k němu náležejících je zajišťován provozovatelem.

Odpadové hospodářství

Sběr, třídění a svoz odpadu z objektu WERK ARENY a z vnějších ploch k němu náležejících je zajišťován provozovatelem.

Provoz objektových technologií

Provoz objektových technologií je zajišťován provozovatelem.

Gastro provoz

Provoz gastro provozů je zajišťován prostřednictvím specializovaných subdodavatelských firem.
Gastro provozy jsou rozmístěny po všech patrech přístupných návštěvníkům WERK ARENY.

Obchody

Obchodní prostory jsou provozovatelem pronajaty jednotlivým prodejcům na základě nájemních smluv.

Krizový management (štáb)

V případech veškerých nenadálých krizových situací přebírá řízení objektu Krizový management WERK ARENY. Tento Krizový management postupuje v souladu s „Krizovými plány“, které jsou zpracovány bezpečností komisí. Součástí těchto Krizových plánů je také „Požární evakuační plán“.

Důležitá telefonní čísla

Technologický velín: 727 973 125
Velín ostrahy: 596 109 111, 727 973 125
Hasičský záchranný sbor: 150
Policie ČR: 158
Městská policie Třinec: 156
Ambulance: 155

Jednotné evropské číslo tísňového volání: 112

Tento návštěvní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 8. 2018
Ing. Dušan Adamčík, ARENA manager

PROVOZNÍ ŘÁD – MINI WERK ARENA Třinec

O objektu

MINI WERK ARENA, na Frýdecké 853, slouží primárně hokeji. Kromě toho zde mohou probíhat i jiné sportovní aktivity (krasobruslení, bruslení pro veřejnost apod.) a různorodé kulturní a společenské akce (koncerty, výstavy, veletrhy, kongresy apod.).

Kromě standardní ledové plochy se zde nachází hlediště – balkonek pro cca 50 osob, moderní zázemí pro sportovce, nezbytné prostory pro divácký servis (bufety, sociální zařízení), kanceláře, související provozní a technické zázemí apod. Součástí je parkoviště s kapacitou 580 stání. Pro imobilní návštěvníky je k dispozici bezbariérový vstup, sociální zařízení a plocha v hledišti.

Provozovatelem MINI WERK ARENY je akciová společnost HC Oceláři Třinec, a.s.

Prostorové uspořádání objektu

MINI WERK ARENA je podle druhu vykonávané činnosti a podle práva vstupu osob rozdělena prostorově na prostory veřejné a neveřejné, přičemž oprávnění a kontrola vstupu do těchto prostor je regulována výhradně platnou vstupenkou, nebo platnou osobní kartou či akreditací vystavenou provozovatelem.

Podmínkou vstupu a pohybu návštěvníka v prostorách MINI WERK ARENY je držení platné vstupenky, přičemž vstup i pobyt návštěvníka je striktně regulován dle typu vstupenky v držení daného návštěvníka. Ostatní osoby vstupující do MINI WERK ARENY musí mít platnou osobní kartu či akreditaci vystavenou či schválenou provozovatelem, a jejich pohyb v prostorách MINI WERK ARENY je vždy podmíněn výkonem jejich povinností v daných prostorách (např. zaměstnanci provozovatele, zaměstnanci dodavatelů provozovatele).

Prostory MINI WERK ARENY se dělí podle režimu omezení a kontroly přístupu návštěvníků do dvou kategorií:

a) veřejné prostory přístupné všem návštěvníkům,

d) neveřejné prostory bez přístupu návštěvníků.

Veřejné prostory přístupné všem návštěvníkům jsou prostory MINI WERK ARENY vyhrazené pro pohyb návštěvníků bez ohledu na druh a kategorii jejich vstupenky. Jedná se zejména o vestibul vstupu, prostory na 2. NP, na kterém se nacházejí balkon a restaurace. Rozsah těchto veřejných prostor může být provozovatelem omezen dle typu konané akce (např. uzavřené prostory za podiem), a to vždy ve prospěch soukromých prostor bez přístupu návštěvníků.

Neveřejné prostory bez přístupu návštěvníků jsou prostory MINI WERK ARENY určené k zajištění provozu haly a podpory organizace konání akcí v MINI WERK ARENĚ. Přístup do těchto prostor je umožněn pouze provozovateli, osobám provádějícím zásobování a dodávání služeb pro Pronajímatele nebo Pořadatele akce, a to vždy na základě platné akreditace. Jedná se např. o prostory skladů a potravinářských přípraven (zde je navíc podmínkou držení zdravotního průkazu), šatny účinkujících, atp.

Vedle výše uvedeného se prostory MINI WERK ARENY dále dělí dle jejich využití:

a) prostory přístupné návštěvníkům
b) prostory nájemní
c) zázemí pro hráče a účinkující
d) zázemí provozovatele objektu
e) technologické prostory

Vstup osob do objektu a pobyt osob v objektu

V prostorách 1. NP MINI WERK ARENY je vrátnice, kde se nachází obsluha, která je schopná návštěvníkům podat informace při vstupu do objektu a v pohybu návštěvníků po prostorách MINI WERK ARENY.

Vstup osob do objektu a pobyt osob v objektu v době konání akce

a) Akreditovaní návštěvníci – novináři
Vstup do objektu je akreditovaným návštěvníkům – novinářům – umožněn zpravidla 2 hodiny před začátkem akce. Změna tohoto režimu je možná na základě dohody pořadatele akce s provozovatelem. Konkrétní režim je stanoven na základě charakteru akce.

b) Účinkující, hráči a jejich doprovod
Pohyb účinkujících, hráčů a jejich doprovodu v objektu je umožněn na základě smlouvy pořadatele akce s Provozovatelem. Součástí takové smlouvy je také stanovení stupně bezpečnostního rizika, z toho vyplývající nastavení pozic pořadatelské služby. V případě, že pořadatel trvá na snížení počtu pozic pořadatelské služby, i když pro zajištění bezpečnosti celé akce jsou nutné, podepisuje prohlášení o převzetí odpovědnosti právní a finanční za případně způsobené škody na majetku, či zdraví všech zúčastněných.

Na každou akci pořádanou v MINI WERK ARENĚ je dále ve spolupráci provozovatele a pořadatele akce zpracován „Manuál akce“, který určuje stupeň bezpečnostního rizika, získané poznatky k připravované akci, nastavení pozic pořadatelské služby, jakož i další případné opatření k eliminaci nebezpečí narušení klidného průběhu připravované akce a dále (mimo další skutečnosti) režim vstupu a pohybu osob zúčastněných na zajištění akce. Standardně je vstup do objektu účinkujícím, hráčům a jejich doprovodu umožněn v rozsahu podle uzavřené smlouvy.

c) Pracovníci zaměstnaní v MINI WERK ARENĚ
Vstup do objektu je pracovníkům zaměstnaným v MINI WERK ARENĚ umožněn nepřetržitě.
Další pohyb těchto osob v objektu je dán jejich pracovním zařazením a přístup do jednotlivých prostor je omezen vstupními kartami.

d) Zásobování, dodavatelé
Vstup do objektu je pro účely zásobování a dodavatelům umožněn v určených hodinách.

e) Diváci
Vstup do objektu je divákům umožněn zpravidla jednu až dvě hodiny před začátkem akce. Změna tohoto režimu je možná na základě dohody pořadatele akce s provozovatelem.

Diváci vstupují do MINI WERK ARENY dvěma vstupy:

1) na úrovni 1. NP od parkoviště pro osobní automobily
2) na úrovni 1. NP od OD Tesco (severní roh haly) – vstup pro osoby zdravotně postižené
Diváci v době konání akce vstupují do MINI WERK ARENY na základě platné vstupenky.
Režim jednotlivých akcí je popsán v pokynech pořadatele.

Odchod osob z objektu

a) Diváci
Odchod diváků po ukončení akce je organizován v co nejkratší době a co nejkratší cestou.

b) Ostatní osoby
Ostatní osoby, tj. mimo diváků, odchází z objektu zpravidla po trasách shodných se vstupem.

Služby pro osoby zdravotně postižené

Přístupné vstupy pro osoby se zdravotním postižením se nacházejí na úrovni 1. NP od OD Tesco. Dostupné WC pro osoby se zdravotním postižením jsou umístěny v celé aréně. Prostory pro osoby se zdravotním postižením jsou předem stanoveny v závislosti na konané akci. Bezplatné parkování je k dispozici. Prostory jsou omezené a nelze si parkovací místo předem rezervovat.

Evakuace objektu
Evakuace objektu je stanovena „Požárním evakuačním plánem“, který je součástí Krizových plánů. Evakuaci objektu řídí Krizový management MINI WERK ARENY, který postupuje v souladu s těmito plány.

Evakuace objektu v případě požáru

Evakuaci objektu v případě vzniku požáru řídí velitel zásahu jednotky Hasičského záchranného sboru. Evakuace objektu probíhá dle požárního evakuačního plánu. Všechny osoby jsou povinny uposlechnout pokynů členů preventivní požární hlídky (bezpečnostní agentura) a zasahujících jednotek Hasičských záchranných sborů.
Evakuace objektu bude vyhlášena megafonem.

Základní pravidla pro vstup a pobyt osob v objektu

Vstupem do budovy na ulici Frýdecké 853 (dále jen „MINI WERK ARENA“), jejímž nájemcem a provozovatelem je společnost HC Oceláři Třinec, a.s., IČ: 25841599 (dále jen „HCO“), na základě zakoupené vstupenky vstupující osoba (dále jen „návštěvník“) akceptuje a zavazuje se dodržovat následující provozní řád MINI WERK ARENY:

a) Návštěvník je povinen dodržovat pokyny HCO, zejména jejích zaměstnanců, pořadatelů a pořádkové služby. HCO je oprávněn v případě neuposlechnutí pokynů návštěvníka z MINI WERK ARENY bez práva na vrácení vstupného vykázat.

b) Na požádání pořadatele je návštěvník povinen se prokázat platnou vstupenkou.

c) Vstup a pobyt v MINI WERK ARENĚ je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek a dalších podzákonných norem a interních předpisů MINI WERK ARENY, především Provozního řádu a Návštěvního řádu. Tyto dokumenty jsou k dispozici ve všech pokladnách a na vrátnici MINI WERK ARENY, a dále na webové adrese www.hcocelari.cz.

d) HCO si vyhrazuje právo provádět při vstupu do MINI WERK ARENY bezpečnostní prohlídky. V odůvodněných případech je HCO oprávněn tyto prohlídky provádět i uvnitř MINI WERK ARENY. Návštěvník je povinen tyto prohlídky strpět. V případě odmítnutí je HCO oprávněna návštěvníka z MINI WERK ARENY bez práva na vrácení vstupného vykázat.

e) Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno; dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání Akce nebo bude z místa konání Akce vyveden a zakládá to, v případě tištěné vstupenky, důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

f) Je zakázáno vnášet do MINI WERK ARENY plastové a skleněné lahve, plechovky, alkohol (v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb.), jiné toxické látky a jakékoliv nebezpečné předměty (např. pyrotechniku, tyče, zbraně apod.). Nebezpečnost předmětu je oprávněna posoudit HCO. V prostoru MINI WERK ARENY je zakázáno kouřit (vztahuje se i na elektronické cigarety).

g) Do prostoru hlediště je zakázáno vnášet jakékoliv pokrmy a pochutiny (zákaz se nevztahuje na nápoje).

h) Do prostoru MINI WERK ARENY je zakázán vstup s kočárky /včetně tzv.golfových holí/, jízdními koly, zvířaty/vyjma asistenčních psů pro tělesně postižené/, kolečkovými bruslemi, koloběžkami a jinými dopravními prostředky či sportovními pomůckami a náčiním.

ch) Účast ve rvačce, napadení pořadatele či jiného návštěvníka, rasově motivované skandování, maskování či zakrývání vlastní identity, vhazování jakýchkoliv předmětů na ledovou plochu či do jiných prostorů MINI WERK ARENY a jiné chování v rozporu s právními předpisy nebo zásadami slušného chování je důvodem k okamžitému vykázání návštěvníka z MINI WERK ARENY bez práva na vrácení vstupného. HCO je oprávněna v takovém případě rovněž požadovat plnou náhradu veškeré vzniklé škody včetně ušlého zisku (v důsledku udělení pokuty, přeložení zápasu atd.)

Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR.

i) Návštěvník svým vstupem do MINI WERK ARENY uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že v průběhu jeho přítomnosti v MINI WERK ARENĚ budou pořizovány jeho fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou (osobní údaje), a to bez jakéhokoliv nároku návštěvníka na náhradu. Správcem osobních údajů je HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s., se sídlem Frýdecká 850, Třinec – Staré Město, PSČ: 739 61, IČ: 25841599, http://www.hcocelari.cz. Účelem zpracování je pořízení záznamu o akci konané v MINI WERK ARENĚ. Příjemcem osobních údajů je pořadatel akce v MINI WERK ARENĚ, v průběhu které byl záznam pořízen. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro archivaci záznamu o akci. Návštěvník má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě, že bude návštěvník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Návštěvník bere na vědomí, že povaha pořizování těchto záznamů již nevyžaduje zjišťování dalších údajů o návštěvníkovi a správce osobních údajů ani není schopen tyto další údaje zjistit. Návštěvník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu vysílány vnitřní projekcí MINI WERK ARENY během konání akce. Více informací o právech návštěvníka je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

j) Návštěvník bere na vědomí, že MINI WERK ARENA, včetně hlediště, byla řádně zkolaudovaná pro provozování sportovních utkání. Dále je možné využívání ledové plochy veřejností (veřejné bruslení apod.) Návštěvník akceptuje, že se sportovních aktivit v MINI WERK ARENĚ účastní na své vlastní nebezpečí. Jakékoliv nároky za zranění návštěvníka předměty pocházejícími z ledové plochy jsou vyloučeny, ledaže se jedná o úmyslné napadení návštěvníka.

k) HCO si vyhrazuje právo nevpustit do MINI WERK ARENY návštěvníky, kteří jsou pod vlivem alkoholu či omamných nebo psychotropních látek a dále vyvést z prostorů MINI WERK ARENY bez nároku na vrácení vstupného takové návštěvníky, kteří se pod vliv alkoholu či omamných nebo psychotropních látek dostanou v prostorách MINI WERK ARENY. HCO si dále vyhrazuje právo nevpustit do MINI WERK ARENY takové návštěvníky, u kterých vznikne důvodné podezření, že se v prostorech MINI WERK ARENY dopustí některého z jednání popsaných v bodě 9. Návštěvního řádu, jiné výtržnosti, či jiného obdobně závažného jednání proti jiným návštěvníkům či veřejnému pořádku nebo jiného jednání v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy.

l) Návštěvník bere na vědomí, že celý objekt i s přilehlými plochami je monitorován průmyslovými kamerami se záznamem a vstupem do MINI WERK ARENY, resp. na území okolo MINI WERK ARENY, vyslovuje souhlas s tímto monitorováním a záznamem.

m) V MINI WERK ARENĚ je zakázáno fotografování a filmování. Součástí sportovních utkání není vnitřní projekce v MINI WERK ARENĚ, která má doprovodný charakter. HCO si vyhrazuje právo tuto vnitřní projekci neuskutečnit. Zákaz se nevztahuje na hokejová utkání, případně pronájem ledové plochy apod.

n) V případě evakuace je návštěvník povinen dodržovat evakuační řád a řídit se pokyny HCO.

o) Návštěvníci, sportovci a jiné osoby (mimo zaměstnanců HCO) jsou povinni se pohybovat pouze v prostorách určených pro veřejnost, je zakázáno vstupovat do provozních prostorů MINI WERK ARENY (strojovna chlazení apod.)

p) Návštěvník je povinen odkládat věci pouze na vyhrazených místech. HCO neodpovídá za ztrátu věcí či peněz mimo místa vyhrazená k odkládání či úschově věcí.

q) Návštěvník je povinen ohlásit HCO okamžitě veškeré ztráty či odcizení svého majetku a veškerá utrpěná zranění.

Transparenty a vlajky

Nesmí mít urážející povahu ani obsah. Nesmí bránit ostatním divákům ve výhledu. Vlajky nelze připojit k tyči či nadstavci.

Aréna si vyhrazuje právo změnit výše uvedené nařízení individuálně v rámci kterékoliv konané události, a to bez předchozího upozornění.

Ztráty a nálezy

Věci nalezené před, během nebo po události je možné odevzdat na vrátnici haly.

Zákaz kouření a prodeje alkoholických nápojů

V prostorách MINI WERK ARENY je v souladu se zákonem č. 65/2017 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, a o změně souvisejících zákonů, omezena dostupnost tabákových výrobků a alkoholických nápojů, ve znění pozdějších předpisů.

Omezená dostupnost tabákových výrobků

V prostorách MINI WERK ARENY je zakázáno prodávat tabákové výrobky.

Zákaz kouření

V prostorách MINI WERK ARENY je zakázáno kouřit (vztahuje se i na elektronické cigarety). Nedodržuje-li návštěvník v MINI WERK ARENĚ zákaz kouření, a to ani po výzvě provozovatele, aby v tomto jednání nepokračoval nebo aby prostor opustil, je provozovatel oprávněn požádat obecní policii nebo Policii České republiky o zákrok směřující k dodržení zákazu.

Omezená dostupnost alkoholických nápojů

MINI WERK ARENA je kulturní zařízení a rovněž i zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnosti, a proto je v prostorách MINI WERK ARENY povoleno prodávat a podávat alkoholické nápoje. V prostorách MINI WERK ARENY je však vždy zakázáno prodávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let. Dále je prodej alkoholických nápojů v MINI WERK ARENĚ zakázán v době konání veřejných akcích, které jsou určeny pro osoby mladší 18 let. Akce, které jako pro děti výslovně označí pořadatel akce v Pokynech pořadatele, nebo akce, na které je ze všech prodaných vstupenek prodáno minimálně 75% vstupenek v kategorii dětské vstupenky (stanoveny pro děti dle hranice věku dítěte a/nebo výšky dítěte). Alkoholické nápoje, s výjimkou výčepního piva s extraktem původní mladiny do 10 hmotnostních procent, je rovněž zakázáno prodávat v době konání veřejných sportovních akcí. Za veřejné sportovní akce se považují takové akce, které se konají v rámci jakékoliv oficiální sportovní soutěže organizované sportovním svazem registrovaným na území České republiky, kdy v rámci konání takovéto sportovní akce jsou objektivně měřeny sportovní výsledky.

Podmínky prodeje a podávání alkoholických nápojů

Alkoholické nápoje lze v prostorách MINI WERK ARENY prodávat a podávat pouze ve:
a) ve veřejných prostorách MINI WERK ARENY přístupným všem návštěvníkům či přístupné návštěvníkům dle označení na vstupence při pořádání veřejných kulturních, společenských a zábavních akcích, jako jsou např. koncerty, divadelní, taneční či muzikálová představení, tanečních párty, při slavnostech a exhibicích, které nejsou určeny pro osoby mladší 18 let, tj. které jako pro děti nejsou výslovně označeny pořadatelem Akce v Pokynech pořadatele, nebo akce, na které není ze všech prodaných vstupenek prodáno minimálně 75% vstupenek v kategorii dětské vstupenky (stanoveny pro děti dle hranice věku dítěte a/nebo výšky dítěte), dále při obchodních a marketingových akcích a soukromých tzv. korporátních akcích, a při pořádání sportovních akcí pouze ve formě výčepního piva s extraktem původní mladiny do 10 hmotnostních procent;

b) v neveřejných prostorách přístupným vybraným návštěvníkům dle označení na vstupence, při pořádání všech akcí s výjimkou (i) doby konání veřejných akcí, které jsou určeny pro osoby mladší 18 let, tj. které jako pro děti výslovně označí pořadatel Akce v Pokynech pořadatele, nebo akce, na které je ze všech prodaných vstupenek prodáno minimálně 75% vstupenek v kategorii dětské vstupenky (stanoveny pro děti dle hranice věku dítěte a/nebo výšky dítěte) a (i) doby konání sportovních veřejných akcí, kdy lze podávat pouze výčepní pivo s extraktem původní mladiny do 10 hmotnostních procent, přičemž za dobu konání takovéto sportovní akce se považuje pouze doba, která je dle pravidel příslušného sportu určena pro hru, závod či zápas (nikoliv tedy přestávky, doba pro představení účastníků, vyhlášení výsledků, atp.).

Opětovný vstup do haly

MINI WERK ARENA umožňuje opětovný vstup do haly, i v případě, že ji divák již jednou opustí.

POSTUP OSOB V PŘÍPADĚ POŽÁRU

Všichni zaměstnanci a návštěvníci MINI WERK ARENY jsou povinni v případě požáru postupovat v souladu s Požárními poplachovými směrnicemi.

1. ÚČEL

Požární poplachové směrnice vymezují povinnosti všech fyzických osob v případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události a sledují provedení rychlého a účinného zásahu.

2. POSTUP OSOBY, KTERÁ ZPOZORUJE POŽÁR, ZPŮSOB A MÍSTO HLÁŠENÍ POŽÁRU

Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen jej neodkladně telefonicky oznámit Ohlašovně požáru MINI WERK ARENY nebo na operační středisko Hasičského záchranného sboru MSK a zajistit vyhlášení požárního poplachu. Ohlásit požár je možné z mobilního nebo síťového telefonu.

Telefonní čísla pro ohlášení požáru:

Ohlašovna požáru MINI WERK ARENY: 558 999 444

Operační středisko HZS MSK: 150

V hlášení se uvede jméno a příjmení ohlašovatele, telefonní číslo, místo a rozsah požáru (kde hoří a co hoří), nejvhodnější příjezdová komunikace

3. POMOC PŘI ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám uhasit, je povinen tak neodkladně učinit za použití všech dostupných hasicích prostředků (hydrant, hasicí přístroj, …). Pozor! K hašení zařízení pod el. proudem se nesmí použít voda, ani požární hydranty z důvodu nebezpečí úrazu el. proudem! Vodu také nelze použít pro hašení hořlavých kapalin!

Při úniku chemických látek postupovat s maximální opatrností, snažit se vyhnout přímé expozici a pokusit se zabránit úniku do životního prostředí, zdrojů vody, kanalizace apod.

Není-li to možné a z rozsahu požáru je zřejmé, že jej vlastními silami neuhasíte, jste povinni provést nutná opatření pro záchranu osob a majetku a provést nutná opatření k zamezení šíření požáru.

Každý je povinen poskytnout osobní a věcnou pomoc jednotce Hasičského záchranného sboru na výzvu velitele zásahu.

4. ZPŮSOB VYHLAŠOVÁNÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

Požární poplach se vyhlašuje voláním „HOŘÍ! HOŘÍ!“ nebo megafonem.
Po vyhlášení požárního poplachu jsou všechny osoby povinny respektovat pokyny vydávané osobami organizujícími evakuaci (zaměstnanci HCO), členy preventivní požární hlídky (bezpečnostní agentura) a jednotek Hasičského záchranného sboru.

5. POVINNOSTI OSOB PO VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

Všichni jsou po vyhlášení požárního poplachu povinni:
a) nezavdat svým jednáním příčinu ke vzniku paniky, při ohrožení života a zdraví se podílet na evakuaci osob a majetku, neztěžovat záchranné práce a řídit se pokyny vedoucího zaměstnance, osob řídících evakuaci, členů preventivní požární hlídky (bezpečnostní agentura) a velitele zásahu a zasahujících jednotek Hasičských záchranných sborů;
b) ihned ukončit činnost, opustit neprodleně ohrožené prostory a shromáždit se před objektem (na parkovišti) v dostatečné vzdálenosti od místa požáru.
Vedoucí zaměstnanci na směně jsou povinni spolupracovat při zajištění evakuace osob a majetku, zajistit kontrolu počtu osob a případné střežení evakuovaného materiálu, zajistit dle potřeby vypnutí elektrického proudu a uzavření hlavního uzávěru vody, horkovodu a odstavení technologie chlazení.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: TÍSŇOVÉ LINKY

Hasiči: 150, 950 721 011

Lékařská záchranná služba: 155, 558 341 111

Policie ČR: 158, 558 339 712

Městská policie: 156, 553 325 376

Jednotné číslo tísňového volání: 112

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: POHOTOVOSTNÍ A PORUCHOVÉ SLUŽBY

Voda: 840 111 125

Elektrický proud: 840 850 860

Plyn: 1239

Nemocnice Třinec-Sosna: 558 309 111

Nemocnice Podlesí: 558 304 111

ORGANIZACE PROVOZU MINI WERK ARENY

Struktura řízení provozu objektu – Facility Management

Správu MINI WERK ARENY zajišťuje provozovatel pomocí svých zaměstnanců nebo dodavatelských firem.
Jednotlivé činnosti jsou zajišťovány vlastními zaměstnanci provozovatele nebo pracovníky specializovaných subdodavatelských organizací.

Služby poskytované v objektu

Veškeré služby spojené s provozem MINI WERK ARENY jsou řízeny provozovatelem a jsou vykonávány vlastními zaměstnanci či prostřednictvím specializovaných subdodavatelských firem.

Bezpečnost

Bezpečnost v objektu MINI WERK ARENY je zajišťována prostřednictvím:

a) fyzické přítomnosti pracovníků HCO
b) technickými zabezpečovacími prostředky

Úklid

Vnitřní úklid objektu MINI WERK ARENY a vnější úklid ploch k němu náležejících je zajišťován provozovatelem.

Odpadové hospodářství

Sběru, třídění a svoz odpadu z objektu MINI WERK ARENY a z vnějších ploch k němu náležejících je zajišťován provozovatelem.

Provoz objektových technologií

Provoz objektových technologií je zajišťován provozovatelem.

Gastro provoz

Provoz gastro provozů je zajišťován prostřednictvím specializovaných subdodavatelských firem.
Gastro provozy jsou rozmístěny ve 2. NP a přístupné návštěvníkům MINI WERK ARENY.

Krizový management (štáb)

V případech veškerých nenadálých krizových situací přebírá řízení objektu Krizový management MINI WERK ARENY. Tento Krizový management postupuje v souladu s „Krizovými plány“, které jsou zpracovány bezpečností komisí. Součástí těchto Krizových plánů je také „Požární evakuační plán“.

Důležitá telefonní čísla

Technologický velín: 727 973 125
Velín ostrahy: 596 109 111, 727 973 125
Hasičský záchranný sbor: 150
Policie ČR: 158
Městská policie Třinec : 156
Ambulance: 155

Jednotné evropské číslo tísňového volání: 112

Tento provozní řád nabývá účinností od 1.8.2018

Ing. Dušan Adamčík, ARENA Manager